Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biểu đồ Cơ cấu giá trị sản xuất nông

Cho biểu đồ Cơ cấu giá trị sản xuất nông

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biểu đồ

Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp ở nước ta

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn