Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho biểu đồ: <p style="text-align: center;"><

Cho biểu đồ: <p style=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biểu đồ:

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu của đối tượng trong thời gian từ 4 năm tr.

=> Biểu đồ đề bài cho thể hiện sựu chuyển dịch cơ cấu diện tích cây công nghiệp nước ta, giai đoạn 2005 – 2015.

=> Chọn đáp án D

Ý kiến của bạn