Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau về điều hòa hoạt động gen. (1) Điều h

Cho các phát biểu sau về điều hòa hoạt động gen. (1) Điều h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau về điều hòa hoạt động gen.

(1) Điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ chủ yếu diễn ra ở giai đoạn dịch mã.

(2) Gen điều hòa quy định tổng hợp protein ức chế. Protein này liên kết với vùng vận hành ngăn cản quá trình phiên mã làm cho các gen cấu trúc không hoạt động.

(3)  Trật tự nucleotit đặc thù mà tại đó enzim AND polymeraza có thể nhận biết và khởi đầu phiên mã là vùng khởi động (promoter).

(4) Mô hình của operon không có chứa gen điều hòa.

Số phát biểu đúng là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

1- Sai , điều hòa ở sinh vật nhân sơ chủ yếu diễn ra ở giai đoạn dịch mã

2- Đúng

3-  Sai , Trật tự nucleotit đặc thù mà tại đó enzim ARN polymeraza có thể nhận biết và khởi đầu phiên mã là vùng khởi động (promoter).

4- Đúng

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn