Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các thông tin sau đây: (1)          mARN sau phiên mã đ

Cho các thông tin sau đây: (1)          mARN sau phiên mã đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các thông tin sau đây:

(1)          mARN sau phiên mã được trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin.

(2)          Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc trên mARN thì quá trình dịch mã hoàn tất.

(3)          Nhờ một enzim đặc hiệu, axit amin mở đầu được cắt khỏi chuỗi pôlipeptit vừa tổng hợp.

(4)          mARN sau phiên mã phải được cắt bỏ intron, nối các êxôn lại với nhau thành mARN trưởng thành. Các thông tin về sự phiên mã và dịch mã đúng với cả tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các thông tin về phiên mã và dịch mã đúng với cả tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ là : 2 và 3

(1)sai do ở tế bào nhân thực, phiên mã tạo ra phân tử mARN sơ khai, sau khi cắt bỏ các đoạn intron và nối các đoạn exon lại để tạo mARN trưởng thành mới đi vào dịch mã để tổng hợp protein

(4)sai do ở tế bào nhân sơ có gen không phân mảnh, chỉ có các đoạn exon, nên sau phiên mã tạo mARN, sau đó đi luôn vào dịch mã.

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn