Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chương trình khai thác thuộc địa lần 2 của thực dân Pháp đượ

Chương trình khai thác thuộc địa lần 2 của thực dân Pháp đượ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chương trình khai thác thuộc địa lần 2 của thực dân Pháp được triển khai từ:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn