Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Có 5 tế bào sinh tinh ở cơ thể có kiểu gen ABab  giảm phân tạo tinh trùng. Biết không có đột biến .

Có 5 tế bào sinh tinh ở cơ thể có kiểu gen ABab  giảm phân tạo tinh trùng. Biết không có đột biến .

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có 5 tế bào sinh tinh ở cơ thể có kiểu gen (frac{{AB}}{{ab}}) giảm phân tạo tinh trùng. Biết không có đột biến . Theo lí thuyết, có thể bắt gặp bao nhiêu trường hợp sau đây về tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra?

I. Chi tạo ra 2 loại giao tử với tỉ lệ 1 : 1.

II. Tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 9 : 9 : 1 :1.

III. Tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 7 : 7 : 1 : 1.

IV. Tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

1 tế bào sinh tinh GP có TĐC tạo 4 loại giao tử, không có TĐC tạo 2 loại giao tử

Có các trường hợp có thể xảy ra:

+ TH1: không có tế bào nào xảy ra TĐC: 1:1

+ TH2: Tất cả các tế bào xảy ra TĐC: 1:1:1:1

+ TH3: 1 tế bào TĐC

→ 9:9:1:1

+ TH4: 2 tế bào TĐC

→ 8:8:2:2 ↔ 4:4:1:1

+ TH5: 3 tế bào TĐC

→ 7:7:3:3

+ TH3: 4 tế bào TĐC

→ 6:6:4:4 ↔ 3:3:2:2

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn