Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật diễn ra từ những năm 40 của thế kỷ XX đến nay có điểm nào khác nh

Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật diễn ra từ những năm 40 của thế kỷ XX đến nay có điểm nào khác nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật diễn ra từ những năm 40 của thế kỷ XX đến nay có điểm nào khác nhau cơ bản với cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

- Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII các phát minh vẫn bắt nguồn thực tiễn sản xuất, người sản xuất cũng là người phát minh, nghĩa là khoa học không phải lực lượng sản xuất trực tiếp

- Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật từ những năm 40 của thế kỉ XX đến nay là:

+ Khoa học- kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

+ Mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

+ Khoa học gắn liền với kỹ thuật, đi trước mở đường cho kỹ thuật.

+ Kỹ thuật lại đi trước mở đường cho sản xuất.

+ Khoa học tham gia trực tiếp vào sản xuất, là nguồn gốc chính của những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ.

Chọn: A

Ý kiến của bạn