Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm của Biển Đông có ảnh hưởng nhiều nhất đến thiên nhi

Đặc điểm của Biển Đông có ảnh hưởng nhiều nhất đến thiên nhi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm của Biển Đông có ảnh hưởng nhiều nhất đến thiên nhiên nước ta là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn