Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của địa hình đồi núi của

Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của địa hình đồi núi của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của địa hình đồi núi của nước ta?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn