Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đặc điểm nổi bật lịch sử thế giới từ sau năm 1945 là

Đặc điểm nổi bật lịch sử thế giới từ sau năm 1945 là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm nổi bật lịch sử thế giới từ sau năm 1945 là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đặc điểm nổi bật lịch sử thế giới từ sau năm 1945 là thế giới chia thành hai phe – tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, do hai siêu cường Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi phe.

Chọn: B

Ý kiến của bạn