Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dãy muối tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng là:    

Dãy muối tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng là:    

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dãy muối tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng là:

        


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Điều kiện phản ứng

- Axit + muối (axit tan, muối có thể không tan) tạo thành muối kết tủa hoặc chất bay hơi hoặc chỉ cần axit yếu hơn axit ban đầu.

CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + H2O + CO2

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + SO2

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 ↓+ HCl

Đáp án B

Ý kiến của bạn