Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Địa hình miền núi nước ta bị xâm thực mạnh không thể hiện ở:

Địa hình miền núi nước ta bị xâm thực mạnh không thể hiện ở:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Địa hình miền núi nước ta bị xâm thực mạnh không thể hiện ở:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Xâm thực là quá trình ngoại lực xảy ra do dòng chảy nước. Việc hình thành các miền núi cao là do quá trình nội lực làm nâng cao địa hình bề mặt Trái Đất, đây không phải là do quá trình xâm thực hình thành.

Chọn A

Ý kiến của bạn