Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo vói Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo về phưong hưótig phát triên của cách mạng Việt Nam là gì?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn