Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điều nào sau đây đúng về tác nhân gây đột biến 1. Tia UV là

Điều nào sau đây đúng về tác nhân gây đột biến 1. Tia UV là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều nào sau đây đúng về tác nhân gây đột biến

1. Tia UV làm cho hai bazơ nitơ Timin trên cùng một mạch liên kết với nhau.

2. Nếu sử dụng 5BU, thì sau ba thế hệ một codon XXX sẽ bị đột biến thành codon GXX.

3. Guanin dạng hiếm tạo nên đột biến thay thế G-X bằng A-T.

4. Virut cũng là tác nhân gây nên đột biến gen.

5. Để tạo đột biến tam bội người ta xử lý hợp tử 2n bằng cônxixin.

6. Đột biến lặp đoạn làm cho 2 gen alen với nhau lại cùng ở 1 NST.

Có bao nhiêu ý đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các ý đúng là : 1, 3, 4, 6

Đáp án D

2 sai, 5BU gây đột biến thay thế A-T bằng G-X

5 sai, để tạo đột biến tam bội, người ta thường cho kết hợp giao tử đơn bội n với giao tử lưỡng bội 2n 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn