Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt cháy hỗn hợp X gồm 2 ancol có số mol bằng nhau thu được hỗn hợp CO2 và H2O theo tỉ lệ mol tương

Đốt cháy hỗn hợp X gồm 2 ancol có số mol bằng nhau thu được hỗn hợp CO2 và H2O theo tỉ lệ mol tương

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hỗn hợp X gồm 2 ancol có số mol bằng nhau thu được hỗn hợp CO2 và H2O theo tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3. X gồm:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta thấy: VH2O > VCO2  → nH2O > nCO2

 → 2 ancol trong X là ancol no, mạch hở có công thức chung là  ({C_{overline n }}{H_{2overline n  + 2}}{O_z},,overline n  > 1,z ge 1)

Ta có:({{{n_{CO2}}} over {{n_{H2O}}}} = {{overline n } over {overline n  + 1}} = {2 over 3} Rightarrow overline n  = 2)

Do hai chất có số mol bằng nhau nên hai chất có 1C và 3C hoặc cùng 2C

→X gồm 2 ancol là C2H5OH và C2H4(OH)2

Đáp án B

Ý kiến của bạn