Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa vào bảng số liệu: Lượng mưa, lượng bố

Dựa vào bảng số liệu: Lượng mưa, lượng bố

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào bảng số liệu:

Lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của hai địa điểm ở nước ta.

Biểu đồ nào thể hiện rõ nhất việc so sánh giữa lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn