Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Dựa vào biểu đồ đường - Lưu lượng nước trung bình sông Hồng,

Dựa vào biểu đồ đường - Lưu lượng nước trung bình sông Hồng,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào biểu đồ đường - Lưu lượng nước trung bình sông Hồng, sông Đà Rằng, sông Mê Công trong Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, nhận xét nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn