Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đường dây 500 KV được xây dựng nhằm mục đích:

Đường dây 500 KV được xây dựng nhằm mục đích:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đường dây 500 KV được xây dựng nhằm mục đích:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn