Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hãy cho biết tình hình kinh tế Mĩ trong thời gian 20 năm đầu

Hãy cho biết tình hình kinh tế Mĩ trong thời gian 20 năm đầu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hãy cho biết tình hình kinh tế Mĩ trong thời gian 20 năm đầu sau chiến tranh thế giới thứ hai


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn