Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiệp ước Ba-li (2-1976) đã nêu ra nguyên tắc cơ bản trong qu

Hiệp ước Ba-li (2-1976) đã nêu ra nguyên tắc cơ bản trong qu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiệp ước Ba-li (2-1976) đã nêu ra nguyên tắc cơ bản trong quan hệ các nước ASEAN là gì?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn