Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hiệp ước nào đánh dấu Việt Nam từ một nước phong kiến độc lập dần trở thành thuộc địa của thực dân P

Hiệp ước nào đánh dấu Việt Nam từ một nước phong kiến độc lập dần trở thành thuộc địa của thực dân P

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiệp ước nào đánh dấu Việt Nam từ một nước phong kiến độc lập dần trở thành thuộc địa của thực dân Pháp?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

- Với Hiệp ước Nhâm Tuất (1862), triều đình Huế thừa nhận ba tỉnh miền Đông Nam Kì thuộc Pháp. Đây là chặng đầu tiên trong tiến trình đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ thực dân Pháp của triều đình Huế, đánh dấu Việt Nam từ một nước phong kiến độc lập dần trở thành thuộc địa của thực dân Pháp.

- Hiệp ước Hácmăng (1883) và Patơnốt (1884) được kí kết đã chính thức biến Việt Nam thành thuộc địa của Pháp, triều Nguyễn vẫn còn tồn tại những không có thực quyền.

Chọn: D

Ý kiến của bạn