Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hội nghị Ianta đã tác động đến Việt Nam như thế nào?

Hội nghị Ianta đã tác động đến Việt Nam như thế nào?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hội nghị Ianta đã tác động đến Việt Nam như thế nào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn