Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hướng nào sau đây được xem là hướng nghiêng của địa hình vùn

Hướng nào sau đây được xem là hướng nghiêng của địa hình vùn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hướng nào sau đây được xem là hướng nghiêng của địa hình vùng núi Tây Bắc nước ta?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn