Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi mới thành lập Đảng lấy tên là:  

Khi mới thành lập Đảng lấy tên là:  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi mới thành lập Đảng lấy tên là:

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn