Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khu vực có điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất để xây dựng cản

Khu vực có điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất để xây dựng cản

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khu vực có điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất để xây dựng cảng biển của nước ta là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn