Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Miền núi nước ta có thuận lợi nào sau đây để phát triển du l

Miền núi nước ta có thuận lợi nào sau đây để phát triển du l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Miền núi nước ta có thuận lợi nào sau đây để phát triển du lịch?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn