Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn ( O;r ) và ( O';r ). Khoảng cách giữa hai đáy là OO' = r că

Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn ( O;r ) và ( O';r ). Khoảng cách giữa hai đáy là OO' = r că

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn (left( {O;r} right)) và (left( {O';r} right).) Khoảng cách giữa hai đáy là (OO' = rsqrt 3 .) Một hình nón có đỉnh là (O) và có đáy là hình tròn (left( {O';r} right).) Gọi ({S_1}) là diện tích xung quanh của hình trụ và ({S_2}) là diện tích xung quanh của hình nón. Tính tỉ số (frac{{{S_1}}}{{{S_2}}}.)


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Diện tích xung quanh của hình trụ : ({S_1} = 2pi rh = 2pi r.rsqrt 3  = 2pi sqrt 3 {r^2})

(Delta OO'A) vuông tại O’ ( Rightarrow OA = sqrt {OO{'^2} + O'{A^2}}  = sqrt {3{r^2} + {r^2}}  = 2r)

Diện tích xung quanh của hình nón: ({S_{xq}} = pi rl = pi r.2r = 2pi {r^2})( Rightarrow frac{{{S_1}}}{{{S_2}}} = sqrt 3 .)

Chọn D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn