Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nét đặc sắc của văn hóa Nhật Bản thể hiện rõ nhất là

Nét đặc sắc của văn hóa Nhật Bản thể hiện rõ nhất là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nét đặc sắc của văn hóa Nhật Bản thể hiện rõ nhất là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn