Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ngay sau khi Nhật đầu hàng Đồng Minh những quốc gia ở Đông Nam Á đứng lên tuyên bố độc lập là:

Ngay sau khi Nhật đầu hàng Đồng Minh những quốc gia ở Đông Nam Á đứng lên tuyên bố độc lập là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ngay sau khi Nhật đầu hàng Đồng Minh, những quốc gia ở Đông Nam Á đứng lên tuyên bố độc lập là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Năm 1945, phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, đây là thời cơ thuận lợi cho phong trào giải phóng dân tộc ở các nước. Tuy nhiên, chỉ có ba nước Đông Nam Á đã chớp thời cơ và giành độc lập: Inđônêxia (17-8-1945), Việt Nam (2-9-1945) và Lào (12-10-1945)

Chọn: C

Ý kiến của bạn