Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Người sản xuất chính trong các lãnh địa phong kiến là

Người sản xuất chính trong các lãnh địa phong kiến là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Người sản xuất chính trong các lãnh địa phong kiến là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nông nô là những người sản xuất chính trong lãnh địa phong kiến.

Chọn: C

Ý kiến của bạn