Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận định nào sau đây không đúng về Liên Bang Nga?

Nhận định nào sau đây không đúng về Liên Bang Nga?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận định nào sau đây không đúng về Liên Bang Nga?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn