Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận xét nào không phải là thế mạnh của vùng đồi núi nước ta

Nhận xét nào không phải là thế mạnh của vùng đồi núi nước ta

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận xét nào không phải là thế mạnh của vùng đồi núi nước ta? 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn