Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

những dạng đột biến nào sau đây không làm thay đổi số lượng

những dạng đột biến nào sau đây không làm thay đổi số lượng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

những dạng đột biến nào sau đây không làm thay đổi số lượng gen của nhóm liên kết

1. Đột biến mất đoạn

2. Đột biến lặp đoạn

3. Đột biến đỏa đoạn

4. Đột biến chuyển đoạn trên cùng 1 NST

Phương án đúng là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đột biến lặp đoạn và chuyển đoạn trên 1 NST không làm thay đổi số lượng gen của nhóm liên kết.Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn