Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nước đầu tiên tiến hành cách mạng công nghiệp ở Châu Âu là

Nước đầu tiên tiến hành cách mạng công nghiệp ở Châu Âu là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nước đầu tiên tiến hành cách mạng công nghiệp ở Châu Âu là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Anh là nước đầu tiên tiến hành cách mạng công nghiệp do cách mạng tư sản nổ ra sớm, tạo những điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất.

Chọn: D

Ý kiến của bạn