Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Ở một loài thú, lôcut gen quy định màu sắc lông gồm 2 alen,

 Ở một loài thú, lôcut gen quy định màu sắc lông gồm 2 alen,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Ở một loài thú, lôcut gen quy định màu sắc lông gồm 2 alen, các alen trội lặn hoàn toàn. Lôcut gen quy định màu mắt gồm 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn. Locut 3 quy định hình dạng lông có 2 alen, trong đó các kiểu gen khác nhau về lôcut này quy định các kiểu hình khác nhau. Ba lôcut này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Cho biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, số loại kiểu gen và số loại kiểu hình tối đa về ba lôcut trên là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn