Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phát biểu nào sau đây không đúng về đô thị hóa ở nước ta?

Phát biểu nào sau đây không đúng về đô thị hóa ở nước ta?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây không đúng về đô thị hóa ở nước ta?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đô thị hóa ở nước ta có trình độ còn thấp, tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh và phân bố đô thị không đều.

=> Nhận xét A, C, D đúng => Loại A, C, D

Quá trình đô thị hóa ở nước ta diễn ra còn chậm => nhận xét quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh là không đúng.

=> Chọn đáp án B

Ý kiến của bạn