Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phong trào nông dân Yên Thế có bản chất là  

Phong trào nông dân Yên Thế có bản chất là  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phong trào nông dân Yên Thế có bản chất là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Khởi nghĩa nông dân Yên Thế nổ ra với nhiệm vụ mục tiêu là: đánh Pháp để tự vệ, giành quyền lợi thiết thực, giữ đất, giữ làng do những người nông dân tiến hành

=> Khởi nghĩa Yên Thế là cuộc đấu tranh mang tính tự phát của nông dân

Chọn: A

Ý kiến của bạn