Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Qua C kẻ đường thẳng song song với MA cắt đường tròn tại I.

Qua C kẻ đường thẳng song song với MA cắt đường tròn tại I.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Qua C kẻ đường thẳng song song với MA cắt đường tròn tại I. Tam giác ABC phải thỏa mãn điều kiện gì để tứ giác MAIC là hình bình hành?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Điều kiện để tứ giác MAIC là hình bình hành là AI//BC, điều này xảy ra nếu cung IB = cung AC, mà cung AC = cung IA nên điều kiện trở thành cung IB = cung AC = cung IA nên cung AIB = 2cung AC.

Vậy cung ACB = 2cung ABC , do đó điều kiện của ∆ABC là = 2.

 

Ý kiến của bạn