Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quyết định nào sau đây không nằm trong hội nghị Ianta?

Quyết định nào sau đây không nằm trong hội nghị Ianta?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quyết định nào sau đây không nằm trong hội nghị Ianta?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn