Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Rút gọn A

Rút gọn A

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Rút gọn A


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

A = (√x + 1)(√x - 1) = x - 1

Ý kiến của bạn