Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sau khi lên làm vua Trưng Vương đã bắt tay ngay vào xây dựng chính quyền  

Sau khi lên làm vua Trưng Vương đã bắt tay ngay vào xây dựng chính quyền  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sau khi lên làm vua, Trưng Vương đã bắt tay ngay vào xây dựng chính quyền


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sau khi lên làm vua, Trưng Vương bắt tay ngay vào việc xây dựng chính quyền độc lập, tự chủ, xá thuế 2 năm liền cho nhân dân ba quận.

Chọn: A

Ý kiến của bạn