Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự kiện nào đánh đấu bước tiến mới của phong trào công nhân

Sự kiện nào đánh đấu bước tiến mới của phong trào công nhân

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự kiện nào đánh đấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn