Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về cơ bản của chủ nghĩa thực

Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về cơ bản của chủ nghĩa thực

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về cơ bản của chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuôc địa của nó ở châu Phi


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn