Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tên gọi nào dưới đây không đúng  là của hợp chất (CH3)2CHCH2CH2OH?

Tên gọi nào dưới đây không đúng  là của hợp chất (CH3)2CHCH2CH2OH?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tên gọi nào dưới đây không đúng là của hợp chất (CH3)2CHCH2CH2OH?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tên gọi D sai vì đánh số mạch C sai: C4 H3-C3H(CH3)C2H2-C1H2-OH

Tên thay thể đúng là 3-metylbutan-1-ol

Đáp án A

Ý kiến của bạn