Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê có điểm gì khác so với thời Đinh – Tiền Lê?

Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê có điểm gì khác so với thời Đinh – Tiền Lê?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê có điểm gì khác so với thời Đinh – Tiền Lê?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

*Bảng so sánh bộ máy nhà nước thời Đinh – Tiền Lê với tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê

Chọn: A

 

Ý kiến của bạn