Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trần Dân Tiên viết “Việc đó tuy nhỏ nhưng nó báo hiệu bắt đầ

Trần Dân Tiên viết “Việc đó tuy nhỏ nhưng nó báo hiệu bắt đầ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trần Dân Tiên viết “Việc đó tuy nhỏ nhưng nó báo hiệu bắt đầu thời đại đấu tranh dân tộc như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân“ về sự kiện nào:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn