Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong đường lối cải cách mở cửa ở Trung Quốc nội dung được l

Trong đường lối cải cách mở cửa ở Trung Quốc nội dung được l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong đường lối cải cách mở cửa ở Trung Quốc nội dung được lấy làm trọng tâm là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn