Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong những năm chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu lâm vào khủng hoảng Đảng và Nhà nước Việt Nam

Trong những năm chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu lâm vào khủng hoảng Đảng và Nhà nước Việt Nam

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong những năm chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu lâm vào khủng hoảng, Đảng và Nhà nước Việt Nam cho rằng:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sự khủng hoảng của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu cho thấy hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới đang chịu tác động lớn. Đây là nguyên nhân khách quan quan trọng đòi hỏi Đảng và nhà nước ta phải tiến hành đổi mới đất nước.

Chọn: D

Ý kiến của bạn