Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong thời kì Bắc thuộc văn hoá Việt Nam đã tiếp thu có chọn lọc những lĩnh vực văn hoá nào của Trun

Trong thời kì Bắc thuộc văn hoá Việt Nam đã tiếp thu có chọn lọc những lĩnh vực văn hoá nào của Trun

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong thời kì Bắc thuộc, văn hoá Việt Nam đã tiếp thu có chọn lọc những lĩnh vực văn hoá nào của Trung Quốc?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trong 1000 năm Bắc thuộc, mặc dù thực hiện triệt để chính sách “đồng hóa” nhưng nhân dân ta vẫn giữ được bản sắc văn hóa của mình và tiếp thu có chọn lọc thành tựu văn hóa của Trung Quốc:

- Nho giáo:

+ Ý đồ của Trung Quốc: Nhằm tăng cường ý thức phục tùng vua Trunvua Trung Hoa của nhân dân ta

+ Sự tiếp thu sáng tạo của nhân dân: Tiếp thu những tư tưởng đạo đức;

/ Nhân, nghĩa, lễ, trí tín.

/ Tam cương ngũ thường. 
- Thơ Đường: tiếp thu và sáng tạo nhiều bài thơ Đường đặc sắc, làm phong phú kho tàng văn học dân tộc.

Chữ viết: tiếp thu chữ Hán và văn học chữ Hán nhưng vẫn giữ vững ngôn ngôn ngữ của người Việt.

Chọn: C

Ý kiến của bạn