Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Từ năm 1954 - 1970 Campuchia thực hiện

Từ năm 1954 - 1970 Campuchia thực hiện

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ năm 1954 - 1970, Campuchia thực hiện


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Từ năm 1954 đến năm 1970, Chính phủ Xihanúc thực hiện đường lối hòa bình, trung lập, không tham gia bất cứ khối liên minh quân sự hoặc chính trị nào, tiếp nhận viện trợ từ mọi phía, không có điều kiện ràng buộc.

Chọn: B

Ý kiến của bạn